Privacy Policy | RED POPPY
Welkom bij Red Poppy - let's have a coffee
Ik heb dit bericht gelezen

Privacy Verklaring

Red Poppy BV

www.redpoppy.be

info@redpoppy.be

Tjsollensstraat 10 - 8790 Waregem


Privacy Verklaring

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Red Poppy hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.redpoppy.be (hierna genoemd de “Website”) en uw inschrijving via Red Poppy in het kandidatenbestand.

U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Red Poppy wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Red Poppy verzamelt, alsook over de wijze waarop Red Poppy deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Red Poppy.


Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Red Poppy kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Uw identiteit (uw volledige naam, voornamen, bewijs van naamsverandering, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, burgerlijke staat en gezinssamenstelling)
 • Uw taalvoorkeur en talenkennis
 • Een bewijs van uw recht om te werken (arbeidskaart)
 • Een foto
 • Uw rijbewijs
 • Contactgegevens waaronder uw e-mailadres, privéadres en telefoonnummers
 • Uw bankgegevens
 • Uw criteria, voorkeuren en verwachtingen bij het vinden van een job
 • Uw opleidingsniveau, diploma’s, vaardigheden, kennis en ervaring
 • Uw huidig salaris en andere voordelen, alsook uw loonsverwachtingen
 • Uw loopbaan, referenties van vorige werkgevers of uit uw opleidingsverleden
 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid (wordt enkel opgevraagd indien noodzakelijk voor de vacature waarvoor u solliciteert)
 • Gegevens met betrekking tot uw strafblad (wordt enkel opgevraagd indien dit noodzakelijk is voor de vacature waarvoor u solliciteert)
 • Andere informatie die in uw CV staat of die u ons ter beschikking wil stellen, alsook andere gegevens of voorkeuren die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, ...
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Red Poppy
 • Alle gegevens die tijdens een sollicitatiegesprek officieel worden meegedeeld en besproken

Red Poppy verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Red Poppy bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Red Poppy toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.


Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische doeleinden;
 • Om een vaste tewerkstelling of aanwerving te voltooien
 • Om gepaste informatie te kunnen verstrekken aan kandidaten omtrent een vacature, opleiding, seminarie, netwerkevent
 • Om kandidaten te kunnen begeleiden en coachen op vlak van carrière door middel van relevante vacatures, opleidingen, seminaries of netwerkevenementen in lijn met de achtergrond en doelstellingen van de kandidaat
 • Om kandidaatgegevens te analyseren om zodoende de producten en diensten beter te kunnen afstemmen op hun noden
 • Om marktonderzoek te kunnen uitvoeren
 • Om gericht loopbaanadvies te kunnen verstrekken
 • We zullen uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden zoals het produceren van statistieken, analyse van het succes van onze marketingcampagnes, het aantal bezoekers aan onze website, en de naleving van andere contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen.
  We verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het vooropgesteld doel, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we de gegevens moeten verwerken voor een andere reden die overeenstemt met het oorspronkelijke doel.
  Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken voor een ongerelateerd doel, zullen wij u inlichten en u informeren over de wettelijke basis.


Toestemming voor de verwerking

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door Red Poppy. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u Red Poppy de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door Red Poppy hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: administratie@redpoppy.be


Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Red Poppy zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door Red Poppy en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Red Poppy in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Red Poppy uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Red Poppy hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Red Poppy uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.


Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Red Poppy uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.


Uw rechten

Recht op informatie

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met administratie@redpoppy.be;

Recht op toegang

Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Red Poppy mogelijks over u beschikt;

Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Red Poppy te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Red Poppy.


Beveiliging persoonsgegevens

Red Poppy verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Red Poppy zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en dit voor de ganse periode van uw professionele loopbaan.


Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Red Poppy garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).


Update Privacy Verklaring

Red Poppy kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.


Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Red Poppy verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.


Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Red Poppy uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via post: Tjollensstraat 10 – 8790 Waregem
 • Via telefoon:056 71 22 83

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Red Poppy uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Versie Privacy Verklaring: augustus 2023