Algemene voorwaarden REd Poppy | RED POPPY
Welkom bij Red Poppy - let's have a coffee
Ik heb dit bericht gelezen

Algemene voorwaarden

IMG 5572

Privacy

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van Red Poppy. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Red Poppy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Red Poppy levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Red Poppy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren we ons ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat we van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werden gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@redpoppy.be.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Red Poppy aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan Red Poppy.

Red Poppy behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Persoonsgegevens

Binnen Red Poppy wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van werkgevers, sollicitanten en derden. Dit voor het goed uitvoeren van onze taken. Red Poppy vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met die persoonsgegevens.

Dat zijn we ook bij wet verplicht:

 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikbaar via deze link.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), beschikbaar op deze link.

In overeenstemming met de wetgeving hanteren we dan ook de volgende uitgangspunten:

 • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde en gerechtvaardigde doelen.
 • We vragen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel, of voor onze wettelijke verplichtingen. We streven naar minimale gegevensverwerking.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of verplicht is.
 • We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk; en we zorgen ervoor dat ze volgens de geldende richtlijnen beveiligd worden.
 • In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, maken we afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
 • We nemen elke klacht of vraag over hoe we met de gegevens omgaan en over hoe we ze gebruiken en beveiligen, in behandeling en zorgen dat deze snel en correct behandeld wordt.

De hierboven genoemde wetgeving geeft je een aantal rechten:

 • Recht op informatie: betrokkenen dienen correct geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking (waarom hebben we je gegevens nodig), en wie deze gegevens ontvangt (bv. ingeval deze gegevens door derden worden verwerkt of doorgegeven (moeten) worden aan een andere overheid). wettekst
 • Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid hun gegevens in te zien, en om te controleren of, en op welke manier, hun gegevens worden verwerkt. wettekst
 • Correctierecht: als duidelijk is dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te laten corrigeren. wettekst
 • Recht op beperking: in bepaalde gevallen kunnen betrokkenen ons vragen om hun persoonsgegevens niet meer te verwerken. Indien dit verzoek gerechtvaardigd is, worden verwerkingen op deze gegevens (tijdelijk) stilgelegd. wettekst
 • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene (expliciet) toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. wettekst
  Dit geldt niet voor verwerkingen op basis van wettelijke verplichtingen, of het vervullen een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag – met name die taken die de stad dient op te nemen.
 • Recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. De stad zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. wettekst

Als je van één van deze mogelijkheden gebruik wil maken, kun je contact nemen met Red Poppy. Dit mag schriftelijk of via mail (info@redpoppy.be). Binnen 30 dagen laten wij dan weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Beeldmateriaal

Bij de vacatures en nieuwsitems die door ons worden gepubliceerd, kunnen er foto’s en sfeerbeelden gebruikt worden. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je dergelijke foto of video herkenbaar bent, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het bestuur van Stad, OCMW en AGB Deinze behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Proclaimer/privacyverklaring versie 1.1, 28.02.2019.